Námskrá Krógabóls

Krógaból er heilsuleikskóli sem leggur áherslu á lífsleikni, málrækt og sköpun í daglegu starfi.
Við vinnum eftir námskrá Krógabóls sem byggir á Aðalnámskrá leikskóla.

Í námskrá Krógabóls er unnið út frá ákveðnum hornsteinum þ.e. heilsu, lífsleikni, málrækt og sköpun. Inn í þessa fjóra þætti fléttast námssvið Aðalnámskrár leikskóla; læsi, heilbrigði og
vellíðan, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni og sköpun.

Stefna Krógabóls er að börnin tileinki sér lífsleikni í gegnum allt nám leikskólans. Lífsleikni byggist á alhliða þroska, færni til samskipta og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu. Lögð er áhersla á að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á hreyfingu, næringu og sköpun í leik og starfi.

Námsleiðir í leikskóla eru fjölbreyttar en leikurinn er alltaf aðalnámsleiðin og sú sem lögð er mest áhersla á. Í gegnum leikinn öðlast börn reynslu, auka við þekkingu sína og læra að eiga samskipti hvert við annað og ráða fram úr ágreiningsefnum. Samhliða leiknum gefast mörg tækifæri til náms í gegnum daglegt starf.

Skóli fyrir alla  
Krógaból er staðsett nálægt endurhæfingarstöðinni Bjargi og Síðuskóla en þar er sérdeild fyrir einhverf börn. Krógaból hefur sérhæft sig í að taka á móti börnum með fjölfötlun en einnig hefur mikið verið unnið með skipulögð vinnubrögð (TEACCH). Lögð áhersla á að kennarar á Krógabóli horfi á námsþarfir barna, styrkleika og leitist við að finna leiðir sem virka fyrir hvern og einn einstakling. Við teljum mikilvægt að allir fái að vera með og upplifi sig sem hluta af skólasamfélaginu. Á Krógabóli er haft að leiðarljósi að öll börn óháð getu, kyni, tungumáli og þjóðerni séu jafn rétthá og fái sömu tækifæri í leikskólanum.


Hornsteinar í starfi Krógabóls

Lífsleikni

Kennsluefnið okkar í lífsleikni heitir Lífsleikni í leikskólaog var það samið af kennurum leikskólanna
Krógabóls, Síðusels og Sunnubóls. Stefna Krógabóls er að börn tileinki sér lífsleiknií gegnum allt nám leikskólans. Lífsleikni byggist á alhliða þroska, færni til samskipta, rökrænni tjáningu og virðingu fyrir umhverfinu.

Markmið lífsleikninnar eru:
Að börnin verði sjálfstæðir einstaklingar og öðlist trú á eigin getu.
Að börnin tileinki sér innri aga og séu fær um að sýna kurteisi og samkennd.
Að börnin temji sér virðingu fyrir umhverfi sínu og leikefni.
Að börnin læri að þekkja tilfinningar sínar og að hafa taumhald á þeim.

Námsleiðir:
Lífsleikni er kennd með hjálp dygða í verkefnavinnu, leik og í gegnum daglegt starf.
Allt starf leikskólans litast af dygðum og lífsleikni er sem rauður þráður í öllu okkar starfi.

Kennsluskipulag:
Á Krógabóli er unnið með dygðir í starfinu alla daga, leitast er við að nota heiti dygðana í
fjölbreyttum aðstæðum en með því móti teljum við að börnin tileinki sér best inntak þeirra.
Teknar eru fyrir ákveðnar dygðir á skólaárinu og unnin verkefni í tengslum við þær. Gerðar
eru dygðaskráningar og kennsluefnið Lífsleikni í leikskóla notað.

Dygðirnar sem unnið er með eru: Vinsemd, kurteisi, hugrekki, þolinmæði, sköpunargleði,
glaðværð, ábyrgð, hjálpsemi, hófsemi, áreiðanleiki, virðing og samkennd.


Heilbrigði og vellíðan

Krógaból er heilsuleikskóli og aðili að samtökum heilsuleikskóla. Í leikskólanum er heilsuefling höfð að leiðarljósi. Markmið heilsustefnunnar er að venja börn strax í barnæsku við heilbrigða lífshætti með það í huga að þeir verði hluti af lífsstíl þeirra til framtíðar. Lögð er áhersla á hreyfingu, fræðslu og að börnin fái hollan og næringarríkan mat úr sem flestum fæðuflokkum daglega.

Markmið heilsustefnunnar eru:
Að stuðla að andlegri og líkamlegri heilsu og vellíðan barna.
Að stuðla að heilsueflingu með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik.

Námsleiðir:
Heilsustefnan litar allt starf leikskólans.
Skipulagðar hreyfistundir, dagleg hreyfing og útivist.
Fræðsla og gott mataræði.

Kennsluskipulag:
Börnin fara daglega í útiveru og allar deildir fara í göngu/vettvangsferðir minnst einu sinni í viku. Vikulega fara börnin í hreyfistund í sal þar sem unnið er að ákveðnum markmiðum. Auk þess er farið reglulega í íþróttir Síðuskóla og íþróttasvæðið við Bogann heimsótt. Í leikskólanum eru settar upp þrautabrautir og farið í hreyfileiki. Árlegir viðburðir eru Alþjóðlegur heilsudagur barna og skólahlaup í maí.

Fræðsla um hollt mataræði og heilbrigða lífshætti fer fram í daglegu starfi en einnig í gegnum verkefnavinnu og hópastarf. Unnið er að því að auka vitneskju barna um líkamann,
styrkja sjálfsmynd þeirra, stuðla að betri hreyfifærni og mikilvægi slökunar og hvíldar.

Lögð er áhersla á jákvæð samskipti og að börn og kennarar sýni hvert öðru umhyggju
í leik og starfi. Einnig er lögð áhersla á að kenna börnunum daglega umhirðu sem við kemur
hreinlæti, matmálstímum og umgengni.


Sköpun

Börn hafa mikla þörf fyrir að skapa. Sköpunargleðinog ímyndunaraflið fá best að njóta sín í gegnum leik með fjölbreyttan efnivið. Sjálft sköpunarferlið skiptir meira máli en útkoman þ.e.a.s. að fá að prófa sig áfram með efnivið, gera tilraunir og þjálfa upp færni á eigin forsendum. Sköpun getur farið fram í gegnum leik, umræður, hreyfingu, tónlist, leiklist, myndsköpun, dans o.s.frv.

Markmið sköpunar eru:
Að efla forvitni og sköpunargleði barna.
Að ýta undir sjálfstraust og ímyndunarafl barna.

Námsleiðir:
Sköpun er hluti af heilsustefnunni og stór þáttur í leikskólastarfinu. Í daglegu starfi er unnið með myndlist, tónlist og önnur listform eftir því sem við á. Lögð er áhersla á að börnin fái tækifæri til að prófa sig áfram, gera tilraunir, þjálfa upp færni og efla sjálfstraust. Leikurinn er skapandi námsleið, í gegnum hann geta börn prófað sig áfram og skapað ævintýraheima.

Kennsluskipulag:
Einu sinni í viku fara börnin í listasmiðju þar sem unnið er með fjölbreyttan efnivið á skapandi hátt. Í hópastarfi er unnið með sköpun á markvissan hátt þar sem börnin eru hvött til skapandi hugsunarog sjálfstæðra vinnubragða. Fastir liðir á hverjum vetri eru t.d. vinna með tónlistarvagninn, jólagjafir handa foreldrum, listsköpun út frá dygðunum og vorsýning. Stundum fæðast hugmyndir í dagsins önn sem unnið er með í leik og starfi. Í daglegu starfi hafa börnin aðgang að skriffærum, skærum, litum, pappír og öðrum efniviði sem þau geta notað við sköpun.


Málrækt

Málrækt er samofin daglegu starfi í leikskólanum en einnig er unnið með ýmis verkefni sem miða að því að auka skilning og hæfni barna til að tjá sig og koma hugmyndum sínum á framfæri.

Markmið málræktar eru:
Að gefa börnum tækifæri á að kynnast tungumálinu og möguleikum þess á fjölbreytilegan hátt í leik og starfi.

Námsleiðir:
Í daglegu starfi og leik gefast mörg tækifæri til að vinna með málið t.d. í gegnum umræður, hlutverkaleiki, samverustundir, borðvinnu, skipulagt starf og lestur. Í dagsins önn er unnið
með orðaforða barna með því að setja orð á athafnir og hluti. Málræktin fléttast inn í allt starf leikskólans.

Kennsluskipulag:
Unnið er málrækt í leikskólanum bæði í gegnum dagleg samskipti en einnig í samverustundum og skipulögðum tímum. Í hópastarfi og málörvunartímum fer fram markviss vinna með málið þar sem ákveðin verkefni eru tekin fyrir sem tengjast málrækt, stærðfræði og vísindum. Námið er miðað að aldri og þroska barna og mikið lagt upp úr að námið fari fram í gegnum leik. Daglega er lesið fyrir börnin í litlum og stórum hópum og kenndar vísur, þulur og sönglög.

Aldursskipt námskrá
Unnið er markvisst með námsskránna í starfinu. Verkefnum er raðað niður eftir aldri og þroska barnanna og þess gætt að allir fái verkefni við hæfi. Hér má sjá viðfangsefni hvers aldurshóps fyrir sig.

Námskrá tveggja ára barna á Krógabóli
Námskrá þriggja ára barna á Krógabóli
Námskrá fjögurra ára barna á Krógabóli
Námskrá fimm ára barna á Krógabóli

Námskrá Krógabóls byggir eins og áður segir á Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2012 og á þeim þróunarverkefnum sem við höfum unnið í gegnum árin. Hér fyrir neðan má lesa nánar um þróunarverkefnin og kynna sér Aðalnámskrá leikskóla.

Aðalnámskrá leikskóla
Þróunarverkefni Krógabóls